"جوان طلبه‌ای" در عصر "انقلاب اسلامی"

بایگانی

باسمه تعالی

در این صفحه سعی میشود، متونی که میتواند مفید فایده باشد در اختیار مخاطبین قرار گیرد.


1.کتاب فرهنگ مدرنیته و توهم(استاد طاهرزاده)     2.کتاب علل تزلزل تمدن غرب(استادطاهرزاده)

3. برای مطالعه پیرامون چهره واقعی غرب مطالعه سلسله کتاب های غرب از رویا تا واقعیت پیشنهاد میشود.